Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA
PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH 
 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy D&M Sztandara Usługi Finansowo-Ubezpieczeniowe, działający pod adresem: www.dmsztandara.pl prowadzony jest przez Dorotę Sztandara, z siedzibą przy ul. Wesołej 5/1; 58-214 Oleszna, działający pod numerem NIP: 8821995749; REGON 384813286.

2. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz użytkowania publikacji elektronicznych,dostępnych w ofercie www.dmsztandara.pl, w tym wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Wydawcy. 
 

3. Kupujący, składając zamówienie na zakup, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) oraz Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
 

4. Umowa pomiędzy Kupującym a Wydawcą zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego.
 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta.
 

6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ II
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 

2. Zamówienia, realizowane są wyłącznie na podstawie przedpłaty dokonanej przez Kupującego (przelew, przelew online, Przelewy24).
 

3. Zakupiony i opłacony e-book zostanie udostępniony Kupującemu: 
a) w przypadku płatności PayU – niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty,
b) w przypadku płatności przelewem – w dzień roboczy (pon. – pt.), po zarejestrowaniu wpłaty na koncie lub po udokumentowaniu przez Kupującego dokonania wpłaty.
 

4. Zakupiony e-book jest udostępniany poprzez link wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Do maila dołączona zostanie również faktura VAT (plik pdf) dokumentująca dokonanie zakupu w zależności od potrzeby kupującego.
 

5. W przypadku, gdy Kupujący opłaci zamówienie poprzez płatność Przelewy24, faktura VAT dokumentująca zakup zostanie wysłana osobnym e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego w zamówieniu, w tym samym dniu lub kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu dokonania wpłaty.
 

6. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail: dsztandara@gmail.com) w ciągu 5 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
 

7. W celu pobrania e-booka należy kliknąć w link przesłany w e-mailu i zainstalować plik na dysku komputera.
 


DZIAŁ III
LICENCJA
 

1.  Wydawca oświadcza, że jest jedynym prawnym właścicielem e-booka oraz że e-book jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości.
 

2. Wszystkie e-booki oferowane przez sklep internetowy Wydawcy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 

3.  Z chwilą wysłania na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres poczty elektronicznej Wydawca udziela Kupującemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej Kupującego do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z zakupionych e-booków.
 

4. Potwierdzeniem udzielonej licencji jest faktura zakupu.
 

5. Kupujący ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 

6. Kupujący nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Wydawcę.
 

7. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach.
 

8. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby zakupiony e-book nie został wykorzystany niezgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

9. W przypadku wykorzystywania przez Kupującego e-booków niezgodnie z prawem Wydawca może kierować wobec Kupującego wszelkie roszczenia z tego tytułu. 

DZIAŁ IV

ZABEZPIECZENIA E-BOOKA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

1. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (WATERMARK). Zabezpieczenie to dotyczy zarówno warstwy technicznej (zabezpieczenie niewidoczne dla Kupującego, umożliwiające Wydawcy identyfikację i powiązanie pliku z jego właścicielem), jak i warstwy wizualnej (poprzez widoczne wskazanie danych Kupującego w pliku).
 

2. Zapis i uruchomienie e-booka odbywa się poprzez pobranie z udostępnionego przez Wydawcę na adres mailowy Kupującego linku i zainstalowanie go na dysku komputera przy pomocy dedykowanego instalatora (plik exe).
 

3. Po zainstalowaniu e-book (w formacie PDF) jest uruchamiany za pomocą inicjalizatora, który sprawdza dostępność aktualizacji zakupionego pliku, o czym informuje Użytkownika i umożliwia pobranie nowszej wersji e-booka.
 

4. Aby skutecznie pobrać i użytkować e-book Kupujący powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
d) posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows,
c) posiadanie programu do odczytu plików PDF (Acrobat Reader).

DZIAŁ V
GWARANCJA

1. Kupującemu przysługuje gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia zakupu e-booka, wskazanego na fakturze VAT.
 

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie poprawność zapisu danych cyfrowych pliku.
 

3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności problemów technicznych spowodowanych niespełnieniem przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
 

4. Gwarancja nie obejmuje również szkód wynikłych z wadliwego działania odbiornika, komputera lub systemu operacyjnego, szkód spowodowanych przez wadliwe działanie sieci energetycznej, uszkodzeń na nośnikach, na których e-book jest przechowywany i użytkowany, oraz innych błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania pliku.

5. Reklamację można złożyć mailowo na dsztandara@gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji trwa 7 dni roboczych

DZIAŁ VI
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 

2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Nabywcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 

3. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie doszło do pobrania pliku na dysk komputera. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący, o którym mowa w pkt 3 Działu VI Regulaminu, powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie (e-mail), w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Działu VI niniejszego Regulaminu,stanowić będzie podstawę do wystawienia korekty faktury VAT dotyczącej zakupu e-booka oraz zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego. Zwrot środków nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiona zostanie korekta faktury zakupu e-booka.
 

6. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134)  prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 3 Działu VI niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.